Rood voor Rood – Empe

Initiatiefnemer, de familie Schurink, heeft jaren geleden het veehouderijbedrijf beëindigd. De oude rundvee schuur was gedateerd en niet meer functioneel. Om verrommeling van het platteland tegen te gaan, is een verzoek ingediend voor functieverandering (van agrarisch naar wonen).

In ruil voor de sloop van 900 m2 aan oude opstallen, werd een woonbestemming verkregen. Het plan is landschappelijk vormgegeven. Daarnaast is er een bestemmingsplan opgesteld waardoor de mogelijkheid is ontstaan om de bouwaanvraag voor een vrijstaande woning met bijgebouwen verder uit te werken.

RAACC adviesbureau heeft voor de initiatiefnemer de volgende werkzaamheden opgepakt:

1 Opstellen principeverzoek;
2 Bodemonderzoek;
3 Akoestisch onderzoek;
4 Flora fauna scan;
5 Stikstofberekeningen;
6 Overleg DPO;
7 Begeleiding richting gemeente;
8 Opstellen bestemmingsplan;
9 Opstellen landschappelijke inpassing.

Met de realisatie van de woonkavel hebben de initiatiefnemers een waardevolle kavel weten te creëren.